Home Wydarzenia WSPARCIE EŁCKICH RODZIN
Ładowanie Wydarzenia
  • STARTPaź 1st - 8:00am

  • ENDPaź 31st - 5:00pm

  • VENUE

  • TICKET PRICE

WSPARCIE EŁCKICH RODZIN

Gmina Miasto Ełk /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku i „ORATORIUM” im. Św. Jana Bosko w Ełku w okresie od 01.10.2017r. do 31.10.2019r. realizuje projekt z Funduszu Europejskiego WSPARCIE EŁCKICH RODZIN

Celem projektu jest: spójny i efektywny system wsparcia ełckich rodzin oraz rozwój usług społecznych poprzez udział 45 osób (35 kobiet i 10 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców Ełku w projekcie w okresie od 01.10.2017r. do 31.10.2019r.

Planowane efekty:
– zwiększenie miejsc świadczenia usług społecznych – 1 miejsce
– liczba osób objętych usługami społecznymi – 45
– zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej uczestników projektu – 7 osób

Łączna wartość projektu 412.175,00zł
Dofinansowanie projektu z UE: 350.348,75zł
Wkład własny Urzędu Miasta Ełk 27.000,00zł

ZAPRASZAMY DO PROJEKTU:
 osoby w wieku powyżej 15 lat
 osoby zamieszkałe na terenie Ełku
 osoby w trudnej sytuacji życiowej
 osoby nieaktywne, bierne zawodowo, niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
 osoby borykające się z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi
 osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 kobiety i mężczyzn

OFERUJEMY:
 poradnictwo specjalistyczne (psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, pedagoga/logopedy, psychologa – konsultacje z dziećmi, terapeuty/socjoterapeuty)
 wsparcie asystenta rodziny
 wsparcie rodzin (Grupy Wsparcia Aktywizacji Społecznej)
 warsztaty i treningi
 wyjazdy rodzinne

Rekrutacja trwa od 1 października do 31 stycznia 2018 r.

Biuro projektu  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
ul. J. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk tel. (87) 732 67 18

www.mopselk.naszops.pl

 

Projekt WSPARCIE EŁCKICH RODZIN
Realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
www.mapadotacji.gov.pl
Share Button